21 ส.ค. 2020

หน่วยอู่ซ่อมบำรุง จัดทำโครงการลดค่าใช้จ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทำนวตกรรมการฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยมีวัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ ช่วยลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและเพื่อยืดอายุการใช้งาน