13 ม.ค. 2022

สำหรับการปฏิบัติงานหน้างานทำการ CLEARING AND GRUBBING จากต้นทาง กม.339+500 – ตัวอำเภอปทุมราชวงศา กม.350+000 และข้ามตัวอำเภอปทุมราชฯ ไปทางตำบลหนองผือ กม.351+000 – 353+000 ส่วนงานดินตัดและดินถมทำได้เป็นช่วงๆ การเปิดหน้าดินไว้เพื่อตากดิน เพราะดินมีความชุ่มน้ำ  ทางหลวงหมายเลข 202  เป็นเส้นทางอีกแห่งของภาคอีสานตอนล่าง ที่รองรับปริมาณจราจร  อำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เดินทางและการขนส่งสินค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับการขยายตัวของโครงข่ายด้านคมนาคมในพื้นที่ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ไปจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระหว่างจังหวัดให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน