16 เม.ย. 2022

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์  ประธานบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นประธานพิธียกช่อฟ้า พร้อมด้วย คุณสายสุณีย์ โควสุรัตน์ รองประธานบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด และคณะร่วมทำบุญพิธียกช่อฟ้า และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านนาพะเนียงออ ต.สองคอน อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี ยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก ความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่ง มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น