06 ส.ค. 2021

ทั้งนี้จากเดิมถนนสายดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังผิวถนน ชำรุด มีหลุดร่อง มีลักษณะผิวทางขรุขระ ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไม่สะดวกยากลำบาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส.เขมราฐ เข้าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย อบ.3067 แยกทางหลวงหมายเลข 202 บ้านหนองทรายเด็น อำเภอเขมราฐ หลังจาก เข้าทำการซ่อมแซมปรับพื้นผิว ประชาชนสัญจรเดินทางไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยในการการเดินทาง ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข