21 ส.ค. 2020

สนับสนุนเงินงบประมาณ สิ่งของช่วยหลือหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่หน้างานในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 27,182 บาท