12 ม.ค. 2022

นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานปฎิบัติการ COO พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย บริษัทส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด มอบเงินจำนวน 33,000 บาท มอบให้แก่ทางจังหวัดอุบลราชธานี และเหล่ากาชาด เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์​​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ