กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างปอดใหม่ ให้ชุมชนช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชน พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และเจ้าหน้าที่บริษัท ส.เขมราฐ ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอุทยานบึงบัวหนองขอนอุบลราชธานี บ้านหนองช้างหมู่ 7 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันแรงงานสร้างสุข ปรับ-ปลูก-ปัน ปลุกพลังจิตอาสา ประจำปี 2564” เพื่อสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุบลราชธานีในวันแรงงานสร้างสุข ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ ส.เขมราฐ มามอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในการปลูกป่าในครั้งนี้