พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และนายวีรศักดิ์ เรืองสมานวงศ์ ที่ปรึกษา เป็นผู้แทน กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านใหม่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 28 ราย โดยให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 61 เกิดวันที่ 12 เดือนตุลาคม ปี 2506 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช