30 ก.ย. 2021

กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทาง ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคงานขยายทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ – เขมราฐ ระหว่าง กม.387+325 – กม.388+850 (บ้านโชคชัย – รร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ) เพื่อเป็นการเชื่อมทางหลวงสายหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณจราจร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค สนับสนุนการท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ลดอัตราความเสียหายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง