14 ม.ค. 2022

นายประสิทธิ์ เหล่าโคตร ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์  พรมสีใหม่ วิศวกรไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานงานขยายเขตระบบจำหน่ายขยายไฟฟ้าเข้าสำนักงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภมิ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าในตัวโครงการให้พร้อมใช้งาน หากโครงการเมื่อแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานประชาชนจะได้ผลรับประโยชน์ด้านเกษตรกรรม 750,000 ไร่ ส่วนด้านอุปโภค-บริโภค ราษฎรในพื้นที่โครงการจะได้ใช้น้ำ 3 อำเภอ 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน 7,556 ครัวเรือน