24 Jul 2021
ทางหลวงหมายเลข 2178

โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงในอีสาน ทล.226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300-กม.316+000  พร้อมสำหรับทางเดินเท้าประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันมีการจราจรหนาแน่นมากโดยเฉพาะ​ทางหลวงหมายเลข 226

24 Jul 2021
สร้างโลกให้เป็นสีเขียว

พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชานี ปลูกต้นไม้  บริเวณอุทยานบึงบัวหนองขอนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ ส.เขมราฐ มามอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในการปลูกป่าในครั้งนี้