24 Jul 2021
ทางหลวงหมายเลข 2178

โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงในอีสาน ทล.226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300-กม.316+000  พร้อมสำหรับทางเดินเท้าประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันมีการจราจรหนาแน่นมากโดยเฉพาะ​ทางหลวงหมายเลข 226