มืออาชีพในงานก่อสร้าง เมกกะโปรเจกต์ระดับประเทศ

บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด  เริ่มธุรกิจในปี 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกประเภท ได้แก่ ถนน สะพาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง  และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  รวมทั้งผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างถนน ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัสติกส์ และหินอุตสาหกรรม ใช้เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพทันสมัยครบครัน พร้อมให้บริการด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ปัจจุบันถูกจัดลำดับให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานรายใหญ่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปี 2556 ได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ  และในปี 2559 ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 70 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุด และมีคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายกำกับกิจการที่ดี ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ผลงานระหว่างดำเนินการ

โครงการ : ผลงานที่ผ่านมา