ขนส่งตรงเวลาทั่วไทย สินค้าปลอดภัยถึงมืออย่างมีคุณภาพ

บริษัท ส.เขมราฐทรานสปอร์ต จำกัด  เริ่มธุรกิจในปี 2529 จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท  ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า
และผลิตภัณฑ์ทุกประเภททั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ วัสดุก่อสร้าง  พืชผล
ทางการเกษตร  กากน้ำตาล   เอทานอล และอื่นๆ  มีบริการรถบรรุทกสินค้าหลายประเภท
มากกว่า 130 คัน เช่น รถบรรทุกสิบล้อ  รถบรรทุกพ่วง รถหัวลาก  รถเทเลอร์  รถบรรทุกของเหลว
ขนาด  10,000 ลิตร   40,000 ลิตร และ 47,000    ลิตร

รถประเภทต่างๆที่ให้บริการ

วีดิทัศน์ บริษัท ส.เขมราฐ ทรานสปอร์ต จำกัด

มาตรฐาน / รางวัล

ลูกค้าที่ใช้บริการ